dijous, 15 de gener del 2015

Glosses

Ximbomba
Ximbombeta que ets de bona
Jo sempre t’alabaré
Però m’has de dur primer
Sa pasterada i sa dona


Sa ximbomba se compon
D’un caduf i d’una pell

I un bocinet de revell
Quan sona alegra tothom


Jo amb sa meva ximbombeta
Puc anar davant el rei
En què ho sigui fadrí vell
Tenc s’al·lota joveneta